Otroci v reklamah – objavljanje otrok za potrebe promocij (na družbenih omrežjih)

by Nataša
Delo otrok v promocijske namene

Uporaba otrok za promocije izdelkov ali storitev ni nova praksa. Je pa v sodobni dobi digitalne komunikacije in marketinga vse pogostejša praksa uporab otrok za promocijo izdelkov in storitev na družbenih omrežjih, sploh iz strani nas, staršev. Objavljanje otrok (na družbenih omrežjih) je jabolko spora v marsikateri debati, saj prinašajo številne etične dileme. V ta del se ne bom spuščala v današnjem prispevku, rada bi samo razsvetlila vse starše in skrbnike, kakšen je postopek, ko želite, da vaš otrok nastopa pri oblikovanju promocijskih fotografij ali videov, ki se bodo delila tudi na družbenih omrežjih in/ali katerih namen je promocija. Torej pogledali si bomo pravne podlage za objave otrok, mlajših od 15. let, ki nastopajo v promocijskih objavah.

Pravna ureditev

V Sloveniji je uporaba otrok v komercialne namene strogo regulirana z zakonom. Otroci, mlajši od 15 let, smejo nastopati v promocijskih materialih le z ustreznim dovoljenjem, ki ga izda pristojna inštitucija. To dovoljenje je potrebno za vsako posamezno delo ali projekt, pri čemer mora biti otrok pravično plačan za svoje delo.

Razlaga inšpektorice o delu otrok je naslednja:

“Fotografije in posnetki z otroci mlajšimi od 15 let, ki se uporabijo v komercialne namene in promoviranje določenih izdelkov za namen pridobitne dejavnosti družbe oziroma promoviranje same družbe, niso zasebni posnetki, temveč posnetki komercialne narave.

V takih primerih je potrebno pridobiti dovoljenje za delo otroka, mlajšega od 15 let, če se pojavlja na takih fotografijah in posnetkih. Opozoriti moramo tudi, da je prepovedano delo otrok brez plačila.

Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok mlajših od 15 let (Ur. l. RS, št. 24/18) določa postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za delo otroka mlajšega od 15 let.

Dovoljenje za delo otroka po tem pravilniku se izda za čas, ki ne sme biti daljši od enega leta za eno podjetje. Dovoljenje za delo se izda za točno določenega delodajalca, ki je naveden v vlogi. K vlogi se obvezno priloži pogodba o delu, na podlagi katere bo otrok delal, ta je sklenjena z delodajalcem in otrokom oziroma njegovim zakonitim zastopnikom, v kateri se določi tudi plačilo za delo otroka. Če je dovoljenje izdano za daljše obdobje, se mora pred snemanjem priložiti vsakokratni natančen opis dela otroka, podatek o natančni lokaciji in času (začetek in konec) opravljanja dela. Dovoljenje za delo otroka velja, dokler obstajajo pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano. Delodajalec mora obvestiti inšpektorat za delo o točnem začetku opravljanja dela (datum, čas) najmanj 24 ur pred tem dogodkom oziroma zadnji delovni dan pred dogodkom. V primeru kadar vi posredujete posnetke v komercialne namene, ste vi delodajalec otroku.”

Proces pridobitve dovoljenj

Postopek pridobivanja dovoljenja za delo otroka je enostaven in vključuje naslednje korake (na spletni strani www.gov.si si lahko tudi preberete njihova navodil):

  1. Izpolnite vlogo za izdajo dovoljenja – Ta dokument je na voljo na uradni spletni strani in ga je treba skrbno izpolniti – klik na dokument.
  2. Podpišite pogodbo o delu z otrokom – V pogodbi morajo biti jasno navedeni pogoji dela, vključno s plačilom in obveznostmi delodajalca.
  3. Vlogo in pogodbo pošljete na elektronski naslov: gp.irsd@gov.si oziroma na Inšpektorat RS za delo (lahko pošljete po navadni pošti ali nesete osebno).
  4. Po oddaji vloge počakate, da prejmete dva dokumenta: Dovoljenje za delo za otroka in odločbo o plačilu takse. Ko poravnate takso v višini 18,10€, dovoljenje stopi v veljavo.
  5. Obveščanje o začetku dela – Ko imate vse zgoraj urejeno, pa morate pred začetkom katerega koli dela, pristojne obvestiti o natančnem datumu in uri opravljanja dela (glej spodaj na kakšen način).

Torej, če na kratko povzamem, ko pridobite dovoljenje, ki lahko velja za največ 1 leto od izdaje, morate za vsak nastop/fotografijo oziroma delo otroka, njegovo delo napovedati Inšpektoratu za delo. To enostavno naredite tako, da na mail (gp.irsd@gov.si) napišete naslednje:

“Zadeva: Prijava o začetku opravljanja dela otroka. Spoštovani, na podlagi dovoljenja št. 0214-6/2024-7 z dne 23.1.2023 vas obveščam o začetku opravljanja dela za Janeza in Jaka Golob: – Janez in Jaka bosta nastopala v videu in fotografijah za podjetje Zdravko Miš, snemalo se bo na domačem vrtu, doma, na naslovu Zgornji Dol 6c, dne 2. in 3.5.2024, med 10.00 in 11.00 uro. Delo bo potekalo le, če bosta želela sodelovati in največ skupaj 30 minut. S spoštovanjem, Nataša Gostinčar Petre”

Seveda si lahko naredite načrt snemanj in fotografiranj otrok in napoveste njihovo delo za cel mesec vnaprej. In prijavljate delo otrok 1x/mesečno. Vendar pazite, da prijavo oddate vsaj 24 ur, preden začnete s snemanjem ali fotografiranjem.

Etični vidiki

Ob pravnih zahtevah je pomembno poudariti tudi etično plat vključevanja otrok v promocijske aktivnosti. Pomembno je zagotoviti, da so otroci zaščiteni pred morebitnimi negativnimi vplivi in da je njihova participacija prostovoljna ter v skladu z njihovimi interesi. Starši in skrbniki morajo biti še posebej pozorni, da otrokova vključenost v promocijske aktivnosti ne vpliva negativno na njihov psihološki in emocionalni razvoj.

Objavljanje otrok (na družbenih omrežjih) v promocijske namene zahteva visoko stopnjo odgovornosti in spoštovanja pravnih ter etičnih norm. Pravilno ravnanje zagotavlja, da so interesi otrok vedno na prvem mestu in da je njihova vključenost v marketinške projekte varna, pravična in v skladu z zakonodajo.

p.s. Primer Pogodbe o sodelovanju (ki jo tvoje podjetje sklene s tabo – torej, da lahko tvoj otrok nastopa v promocijske namene moraš praviloma imeti podjetje, saj le tako lahko izdajaš račune in sklepaš tovrstne pogodbe):

POGODBA O SODELOVANJU,

ki jo skleneta

ime in priimek ,  ,  , EMŠO:  d.š.: ,

podjetje , ID za DDV: , mat.št: ,  ki ga zastopa direktorica (v nadaljnjem besedila posrednik)

in

(v nadaljnjem besedilu izvajalec)

Izplačilo bo izvedeno preko: TRR mame: 

ZASTOPNIK OTROKA (ime in priimek): ime in priimek  

EMŠO: , telefon:  TRR: SI5, email:

  1. člen – predmet pogodbe

Predmet pogodbe je avtorsko sodelovanje in so-kreativnost pri pripravi enostavnosti uporabe produktov in pri pripravi rezultatov peke in kuhe (jedi). Avtorska stvaritev je v predstavitvi otroško enostavne priprave, uporabnosti in neponovljivosti dogodka – ustvarjanju filmov in fotografij za podjetja, ki potrebujejo promocijo na področju prehranskih dodatkov, otroških oblačil, obutve, igrač, itd.

Izvajalec bo nastopil: do štirikrat mesečno; za vsako snemanje bo obveščen zastopnik do tri delovne dni pred dogodkom.

2. člen – plačilo izvajalcu

Za izvedeno sodelovanje po tej pogodbi in v skladu z 3. členom te pogodbe, bo posrednik izvajalcu izplačal dogovorjeni honorar v vrednosti: 40,00 EUR za vsako snemanje, fotografiranje (strošek izplačevalca) – v roku 8 dni po prejetem plačilu s strani naročnika.

3. člen – pravice intelektualne lastnine

Izvajalec s to pogodbo prenaša na naročnika izključne materialne avtorske pravice in sorodne pravice izvajalca na vseh delih, ki jih izvede na podlagi pogodbe, samostojno ali po navodilih naročnika, v soavtorstvu ali z drugimi izvajalci, enkrat za vselej in za vse primere, krajevno in časovno neomejeno.

Pravice na delu izvajalca, ki jih izvajalec s to pogodbo prenaša na naročnika, so: materialne avtorske pravice in druge pravice izvajalca na posameznem delu, ki ga izvede na podlagi dela naročnika po tej pogodbi in na vseh posameznih elementih, ki sestavljajo avtorska dela, in sicer izključno za celotno obdobje trajanja avtorske pravice in pravice izvajalcev, tako za območje Republike Slovenije  kot tudi za vse druge države, za uporabo v vse poslovne namene naročnika in z naročnikom povezanih oseb, vključno s tiskanimi, avdiovizualnimi, elektronskimi mediji, mobilnimi mediji in portali in internetom. Navedene pravice se prenesejo na naročnika brez kakršnihkoli bremen ter v največjem obsegu, ki je pravno dopusten.

Pravice iz prejšnjega odstavka vključujejo, a niso omejene na: pravice reprodukcije, distribucije, javne priobčitve dela, pravice dajanja del in primerkov dela na voljo javnosti, pravico predelave in/ali priredbe dela in izključitve uporabe tako spremenjenih del, pravice snemanja žive izvedbe, reproduciranja fonogramov in video gramov, javnega prenašanja žive izvedbe, radiodifuznega oddajanja žive izvedbe, dajanja na voljo javnosti, dajanje v najem in distribucija fonogramov in video gramov.

Izvajalec soglaša s kakršnokoli spremembo, predelavo ali kombinacijo izvedenega dela. Naročnik lahko kombinira izvajalčevo delo  z drugimi deli. Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da avtorskih del oz. na njih obstoječih avtorskih pravic , ki so predmet te pogodbe, ne bo uporabljal na način, ki bi kakorkoli omejeval pravice, ki so na podlagi te pogodbe prenesena na naročnika ali bi pomenil kršitev avtorske pravice tretjih oseb.

4. člen – splošne določbe

Izvajalec se obvezuje, da v času izpolnjevanja obveznosti, določenih s to pogodbo, ne bo sprejel nobenih drugih obveznosti, ki bo vplivale na kvaliteto opravljenega dela, določenega s to pogodbo.

Ta pogodba velja od podpisa obeh strank. Posrednik lahko enostransko razdre to pogodbo brez obveznosti plačila honorarja izvajalcu, če izvajalec dela, dogovorjenega s to pogodbo, ne opravi vestno, pravočasno in v skladu z naročnikovimi navodili.

Vse spremembe po podpisu te pogodbe veljajo le, če so sklenjene v pisni obliki.

Za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejema vsaka stranka po enega. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, ki veljata kot originala.

Ljubljana,

Podjetje                                                                  PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

direktor                                                                      Izvajalca: ime in priimek mame

V kolikor imate še kakšno vprašanje glede dela otrok mi lahko pišete na info@natasa-gostincar.com.

Več člankov o digitalnem marketingu najdete tudi TU. Sem vam pa na voljo tudi za pomoč pri nastopu na družbenih omrežjih, plačljivem Meta oglaševanju, influenser marketingu in pri postavljanju marketinške strategije.

Preberi tudi